Voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en diensten door Omnicloud, gevestigd aan de Kanaalweg 33 (2903 LR) Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70226091, hierna te noemen leverancier.

In alle voorwaarden van leverancier wordt de klant beschouwd als de zakelijke gebruiker of de particuliere gebruiker die de levering van goederen en of diensten heeft besteld of anderszins met leverancier tot een overeenkomst is gekomen. De afnemer wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit dat hij een bestelling bij de leverancier heeft geplaatst of een dienst bij de leverancier heeft aangevraagd.

1.2
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Indien een bepaling op deze grond ongeldig zou zijn, geldt de voor de leverancier meest gunstige regeling.

1.4
Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over "schriftelijk" wordt daaronder ook e-mail verstaan.

1.5
Indien en voor zover de leverancier goederen van derden aan de afnemer levert, mits dit door de leverancier schriftelijk aan de afnemer is medegedeeld, zijn op die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing. De bepalingen in deze algemene voorwaarden van de leverancier zijn daarop eveneens van toepassing, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden van voornoemde derden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De voorwaarden van derden liggen voor de afnemer ter inzage bij de leverancier en de leverancier zal ze op zijn verzoek aan de afnemer toezenden.

2. Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging.

2.2
Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. De afnemer draagt het risico van de keuze, het gebruik, de toepassing en het beheer van de gekochte zaken in zijn organisatie. De leverancier staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door de afnemer beoogde gebruik.

2.3
Alle door de leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen zijn slechts indicatief. Opdrachtgever kan aan een door leverancier afgegeven kostenraming of begroting nimmer rechten of verwachtingen ontlenen. Een door opdrachtgever aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.

2.4
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of door een andere blijk van aanvaarding door de leverancier is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken met betrekking tot geplaatste orders en opdrachten gelden slechts indien zij schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

2.5
Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten behoudt de leverancier zich het recht voor wijzigingen in de uitvoering of configuratie aan te brengen ten opzichte van de schriftelijk meegedeelde opgaven, zolang de waarde van het aangebodene daardoor niet afneemt. Dit geldt ook voor wijzigingen die de beschikbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.

2.6
De leverancier heeft het recht de overeenkomst (bestelling) te allen tijde tot 30 dagen na het sluiten van de bestelling zonder opgave van redenen te herroepen.

2.7
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de leverancier tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van de leverancier automatisch voor nabestellingen.

2.8
Wanneer meerdere afnemers partij zijn bij een overeenkomst, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen jegens de leverancier.

2.9
De leverancier is gerechtigd om volledig af te gaan op de inhoud en vorm van elektronische bestellingen die met de gebruikerscode van een afnemer zijn geplaatst. De leverancier is derhalve ook gerechtigd aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt, te leveren, te factureren en door deze afnemer te worden betaald met betrekking tot de met zijn gebruikerscode geplaatste bestellingen. De klant is volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van de hem door de leverancier toegekende gebruikerscode. Bij verlies of misbruik van de gebruikerscode waardoor de leverancier schade lijdt, is de klant verplicht de leverancier hiervoor te vergoeden. De klant moet zorgen voor veiligheidsmaatregelen en -procedures die garanderen dat de hem toegekende gebruikerscode alleen door bevoegd personeel en voor bevoegde doeleinden wordt gebruikt. In het bijzonder in geval van verlies, misbruik of poging tot misbruik van de gebruikerscode, dient de klant de leverancier onmiddellijk nadat de klant hiervan kennis heeft gekregen of had moeten krijgen op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan te voorkomen. het uiterste te beperken.

2.10
De uit de koopovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

3. Prijzen en betalingen

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de door de leverancier opgegeven prijzen uitsluitend voor de goederen zelf en:

- in Euro;

- exclusief BTW (en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd);

- exclusief verzend- of transportkosten; en

- ex-magazijn / bedrijf.

3.2
Prijzen zoals vermeld op de website van de leverancier zijn onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

3.3
De leverancier is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden dat hij, indien hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was geweest, een ander prijsniveau zou hebben gehanteerd.

3.4
De leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering van de geplaatste bestellingen over te gaan of met die levering voort te gaan. Indien de afnemer nalaat de verlangde vooruitbetaling of zekerheid te stellen, vervalt de prestatieplicht van de leverancier, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van alle schade, kosten en rente door de afnemer.

3.5
Betaling van de overeengekomen prijs dient contant te geschieden bij aflevering, door middel van (elektronische) vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Betalingen worden pas als geslaagd beschouwd wanneer de leverancier over het krediet kan beschikken.

3.6
De klant is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.

3.7
Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval de afnemer naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe partijen of deskundigen.

3.8
Betalingen dienen steeds in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, zelfs indien de klant aangeeft dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

3.9
In die gevallen waarin de afnemer de door de leverancier verkochte goederen niet afneemt, is de leverancier gerechtigd afname te eisen of een vergoeding van 15% van de koopprijs als geschatte schade en waardevermindering in rekening te brengen. De leverancier behoudt zich het recht voor om bij aantoonbaar hogere schade een hogere vergoeding te eisen. Voor de duur van de vertraging in de aanvaarding van de goederen door de klant is de leverancier gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan in zijn eigen magazijn of bij een expediteur of andere externe opslagruimte.

4. Levering

4.1
De door de leverancier aan de afnemer verkochte goederen worden aan de afnemer geleverd af magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de leverancier de verkochte goederen bij de afnemer afleveren of doen afleveren op een door de afnemer aan te wijzen plaats.

4.2
Door de leverancier opgegeven of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (leverings)termijnen zijn steeds streeftermijnen, binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. De enkele overschrijding van een door de leverancier opgegeven of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (leverings)datum brengt de leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - dus ook in het geval partijen uitdrukkelijk schriftelijk een definitieve (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt de leverancier eerst door een termijnoverschrijding in verzuim nadat de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

4.3
De door de leverancier opgegeven levertijd gaat pas in wanneer alle noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn.

4.4
De leverancier verpakt de goederen volgens zijn gebruikelijke normen. Indien de afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.5
De wijze van verzending en de met de verzending belaste transportonderneming kunnen door de leverancier naar eigen inzicht worden bepaald, zolang de afnemer niet uitdrukkelijk aangeeft dat hij bepaalde voorkeuren heeft. Kosten verbonden aan enige specifieke voorkeur van de afnemer zijn geheel voor rekening van de afnemer.

4.6
Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal de leverancier de zaken installeren, laten configureren en/of laten aansluiten. Onder de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door de leverancier valt niet het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Alle diensten van de leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.7
De leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

5. Ruilen of retourneren

5.1
Ruiling of retournering vindt alleen plaats bij aantoonbaar onjuiste levering. Ruilen uit coulance vindt slechts plaats na schriftelijke bevestiging van de leverancier, waarbij 15% van de goederenwaarde in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin de leverancier opdracht heeft gegeven om de goederen op te halen ter beoordeling van de gewenste retourzending. Het ruilen of terugnemen van producten met geopende of beschadigde originele verpakking is uitgesloten.

5.2
Wegens licentierechten is ruilen of retourneren van alle software uitgesloten. De leverancier kan alleen een garantieclaim voor defecte of onleesbare gegevensdrager(s) of producten in behandeling nemen. Door het openen van de originele verpakking of de plastic verzegeling van de software erkent de klant - naast de algemene voorwaarden van de leverancier - de auteursrechtelijke bescherming, de afzonderlijke licentie en andere (garantie)voorwaarden van de softwarefabrikant. Onder originele verpakking wordt verstaan alle verpakkingen van de leverancier en zijn toeleveranciers.

6. Voorbehoud van eigendom, specificatie en pandrecht

6.1
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat alle bedragen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tussen partijen aan de leverancier verschuldigd is, volledig aan de leverancier zijn voldaan. Indien de opdrachtgever (mede) uit door de leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor de leverancier en houdt de opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor de leverancier totdat de opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; de leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

6.2
De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet bevoegd op de door de leverancier geleverde goederen een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verplicht zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verzoek van de leverancier te verklaren dat hij niet bevoegd is tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht.

7. Garantie

7.1
De leverancier garandeert gedurende 12 maanden na de leveringsdatum dat het geleverde naar de stand der techniek foutloos functioneert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet ten aanzien van garantie. Gebruikte goederen worden altijd zonder garantie verkocht.

7.2
De afnemer heeft jegens de leverancier slechts recht op garantie indien de afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

7.3
Elke garantieverplichting vervalt indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien schade niet het gevolg is van normaal gebruik.

7.4
Indien de leverancier na afloop van de garantietermijn een reparatieopdracht aanvaardt, kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering of ontbinding van de overeenkomst of nakoming daarvan. In deze gevallen zal de leverancier de goederen slechts voor rekening van de afnemer naar zijn leverancier sturen om aanspraak te kunnen maken op een eventueel langere fabrieksgarantie.

7.5
In die gevallen waarin sprake is van een aan de leverancier toe te rekenen gebrek, heeft de leverancier het recht het gebrek te herstellen of een nieuw product te leveren. Ruil tegen een beter product moet ook worden aanvaard als oplossing voor het gebrek. Verdere rechten, met name ontbinding van de overeenkomst, kunnen alleen worden uitgeoefend indien een passende termijn voor nakoming in acht is genomen of indien pogingen om de overeenkomst uit te voeren tweemaal zijn mislukt. Vanaf één jaar na de leveringsdatum is de aanspraak op garantie beperkt tot herstel van het gebrek of terugname van het product tegen de dan geldende waarde naar keuze van de leverancier. De klant is verplicht een back-up te maken van alle gegevens alvorens een product voor garantie aan te bieden.

7.6
Er treedt geen nieuwe garantieperiode in werking wanneer een product als gevolg van de garantie wordt omgeruild.

8. Aansprakelijkheid

8.1
De leverancier is jegens afnemer slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of zijn ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt slechts de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel "Garantie" van deze voorwaarden.

8.2
De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat een eventuele verzekeraar van de leverancier in het voorkomende geval aan de leverancier uitkeert.

8.3
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de transactie, althans tot dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4
De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant. De leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die afnemers hadden kunnen voorkomen door het maken van één of meer back-ups van bestanden, het softwarepakket en/of andere software.

8.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.6
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde zaken.

9. Ontbinding

9.1
Een overeenkomst tussen partijen kan in ieder geval door de leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk worden ontbonden in de volgende gevallen:

- indien de klant zijn verplichtingen niet correct nakomt;

- indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die de leverancier goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien de leverancier de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In voornoemde gevallen is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.2
In geval van ontbinding door de leverancier is de afnemer aan de leverancier een schadevergoeding verschuldigd, waarbij de schade wordt gesteld op tenminste 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van de leverancier om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

10. Retourzendingen en klachten

10.1
Klachten met betrekking tot zichtbare en gemakkelijk waarneembare onzichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na aflevering van de zaak schriftelijk bij de leverancier te worden ingediend.

10.2
Klachten over niet eenvoudig te ontdekken gebreken moeten binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek en in ieder geval binnen de garantietermijn van de fabrikant schriftelijk worden ingediend.

10.3
De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van gebreken ter beschikking stonden, indien hij niet binnen de genoemde garantietermijn heeft gereclameerd en/of de leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4
In geval van een door de klant bewezen gegronde klacht kan de leverancier naar zijn keuze de artikelen of onderdelen daarvan waarop de klacht betrekking heeft, vervangen of laten vervangen dan wel de klant vergoeden. Andere aanspraken, met name op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

10.5
De geleverde goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier worden geretourneerd. Voorwaarde is dat de retouraanvraag binnen 5 werkdagen na aankoop plaatsvindt. Retourverzoeken dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur / orderbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van het retourverzoek. De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verzoeken niet te honoreren. Indien de leverancier instemt met de terugzending van goederen, zal de serviceafdeling van de leverancier de afnemer een RMA-nummer toekennen. Het RMA-nummer is geldig voor een periode van 5 werkdagen vanaf de datum van afgifte. De goederen moeten binnen de genoemde periode van 5 dagen bij het distributiecentrum van de leverancier worden afgeleverd. Bij het retourneren van de goederen moet het RMA-nummer duidelijk zichtbaar zijn op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten en op de buitenste verpakking. Alleen artikelen die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in de originele verpakking, zonder bedrukt plakband en zonder geschreven tekst op deze verpakking, kunnen worden geretourneerd en geaccepteerd. De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de geretourneerde artikelen. Behalve in geval van een duidelijke fout van de leverancier, zijn de kosten voor terugzending ten laste van de klant en heeft de leverancier het recht een vergoeding te vragen voor de behandeling van de teruggezonden goederen.

10.6
Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11. Overmacht

11.1
Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, alsmede vertraging in de o.a. levering door toeleveranciers van de leverancier en stakingen in het bedrijf van de leverancier.

11.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de leverancier opgeschort. Tijdens overmacht heeft de leverancier steeds het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor de leverancier een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3
Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop de leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen, heeft de afnemer - met inachtneming van artikel 4.2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4
Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. . Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op alle overeenkomsten en de rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Laatst gewijzigd: Dinsdag, 18 Juli 2023, 12:36 AM